CM.com Legal

Version: 1. februar 2023

1. Definitioner

Betegnelserne i Aftalen og disse Vilkår og Betingelser defineres og har den betydning, som er angivet i denne bestemmelse:

Aftale: Hver Aftale og/eller “Ordreformular”, der indgås af og mellem CM.com og Kunden, for hvilken disse Vilkår og Betingelser finder anvendelse.

CM.com IP: Tjenesten, softwaren og CM.com-platformen, og alle forbedringer, modifikationer eller udvidelser eller afledte værker af det foregående, og alle Intellektuelle Ejendomsrettigheder i og til ethvert af det foregående.

CM.com: Det CM.com-koncernselskab, der indgår Aftalen med Kunden som identificeret i den gældende Ordreformular.

CM.com-Platform: CM.coms databehandlingsmiljø, der er designet til at levere tjenesten og til at oprette forbindelsen mellem et operatørnetværk og Kundens system.

DPA: Databehandlingstillægget, der er tilgængeligt på https://www.cm.com/en-gb/app/legal/cpaas-saas/data-processing-addendum-dpa/, som udgør en integreret del af disse Vilkår og Betingelser og Aftalen mellem Kunden og CM.com, der dækker Kundens brug af tjenesterne.

Gældende Databeskyttelseslove: Alle gældende love og forordninger, der gælder for behandlingen af Personoplysninger af CM.com og/eller Kunden.

Gældende Lov: Den på daværende tidspunkt gældende nationale, lokale eller anden lovgivning, regel, forordning, retsgyldige forskriftsmæssige vejledning, ordre, dom, dekret eller afgørelse i enhver retskreds, hvor kunden får adgang til og bruger Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, databeskyttelses- og privatlivsforordninger, retningslinjer, betingelser, politikregler og/eller forordninger, retningslinjer, betingelser for Operatører, der er gældende for Tjenesten og/eller Slutbrugertjenesten.

Hverdag: Mandag til fredag fra kl. 8.30 til 17.00, i overensstemmelse med tidszonen ifølge den CM.com-enhed, der leverer Tjenesten, med undtagelse af generelt anerkendte helligdage.

Ikrafttrædelsesdato: Betyder den dato, hvor en bestemt Aftale træder i kraft.

Intellektuelle Ejendomsrettigheder: Alle Intellektuelle Ejendomsrettigheder af enhver art i hele verden og under den fulde varighed af enhver og al intellektuel ejendomsbeskyttelse, der ydes til dem, herunder alle: (a) patenter, registrerede varemærker, servicemærker, ophavsrettigheder, designs og enhver og alle ansøgninger om registrering af enhver af de samme, uanset hvor de indgives, (b) ikke-registrerede varemærker, servicemærker, designs, designrettigheder og ophavsrettigheder og (c) knowhow, forretningshemmeligheder, uanset hvordan de opstår, og enhver rettighed eller interesse i enhver af de foregående.

Kunde: Den part, som CM.com indgår en Aftale med. Kundematerialer: Alle oplysninger, data, indhold og andre materialer, i enhver form eller medium, der leveres af eller på vegne af Kunden til CM.com.

Operatør: En (mobil) elektronisk kommunikationstjenesteudbyder, eller udbyder af over the top (OTT) kommunikationstjenester, der leverer (trådløse) meddelelser, tale- og datakommunikation og andre relaterede tjenester til sine kunder, herunder CM.com, dets abonnerede Slutbrugere og andre Operatører.

Ordreformular: Betyder en Aftale. Personoplysninger: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (‘den registrerede’); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Slutbruger: En fysisk person eller enhed, der er godkendt af Kunden til at gøre brug af Kundens Slutbrugertjenester. Slutbrugertjeneste: Den Tjeneste, der leveres af Kunden til dens Slutbrugere.

Tjeneste(r): Tjenesten, som CM.com leverer til Kunden i henhold til Aftalen, som kan omfatte elektronisk kommunikation, professionelle tjenester, at give adgang til applikationer som software som en tjeneste, tjenester, der leverer begge platformstjenester, herunder adgang til og brug af CM.com-Platformen, eventuel applikationsprogrammeringsgrænseflade (CM.com API) og/eller kommunikationstjenester, der bruges i forbindelse med CM.com-platformen eller CM.com API'er.

Trafik: Elektronisk kommunikation og/eller datatrafik fra og til en mobiltelefon og/eller fastnettelefon, mobilenhed eller onlineapplikation, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle data, der udveksles. Trafik omfatter uden begrænsning SMS, MMS, Push, OTT, RCS, tale og/eller data.

2. Anvendelsesområde

2.1 Disse Vilkår og Betingelser gælder for alle Aftaler mellem CM.com og Kunden, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt.

2.2 Anvendeligheden af eventuelle generelle (købs-)vilkår og betingelser, der bruges af Kunden, eller eventuelle andre vilkår og betingelser, bortset fra dem, der er medtaget i Aftalen og disse vilkår og betingelser, er hermed udtrykkeligt udelukket.

2.3 Parterne accepterer hermed, at eventuel elektronisk underskrift skal have den samme juridiske gyldighed og retskraft som en manuelt udført underskrift i det videst mulige omfang tilladt ved lov. I forbindelse med disse Vilkår og Betingelser betyder eventuel henvisning til “skriftlig” enhver form for skriftlig kommunikation, herunder, uden begrænsning, elektroniske underskrifter, og enhver sådan skriftlig kommunikation kan sendes via elektronisk transmission.

2.4 Gældende lov gælder for Slutbrugertjenesterne, der tilbydes af Kunden til dennes Slutbrugere i det land, hvor Slutbrugertjenesten leveres. Kunden skal gøre sig bekendt med en sådan Gældende Lov (herunder ved at indhente uafhængig juridisk rådgivning, hvis nødvendigt), der er gældende for Slutbrugertjenesten. CM.com yder ingen garantier og er heller ikke ansvarlig i denne henseende.

2.5 Tjenester leveres og gøres tilgængelige i overensstemmelse med CM.coms serviceniveauaftale (Service Level Agreement, “SLA”) som offentliggjort på https://legal.cmtelecom.com/en/cm-com/service-level-agreement, og den pågældende SLA er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning.

2.6 Databehandlingstillægget, Tjenestespecifikke Vilkår, Landespecifikke Vilkår, og Vilkår for Gældende Lov og Tvister, der er tilgængelige på [websted], udgør en integreret del af disse Vilkår og Betingelser og Aftalen mellem Kunden og CM.com, der dækker Kundens brug af Tjenesterne.

2.7 Hvis der er eventuel konflikt eller uoverensstemmelse mellem de forskellige dokumenter, der udgør Aftalen, skal følgende forrang finde anvendelse (de førstnævnte dokumenter har forrang over de senere nævnte dokumenter): (i) Aftalen, (ii) disse Vilkår og Betingelser og (iii) eventuelt andet dokument, der indarbejdes eller henvises til i ethvert af de foregående.

3. Priser, betaling, skatter og tvister

3.1 Kunden skal betale alle gebyrer som angivet på CM.com-webstedet, der er tilgængeligt på www.cm.com/pricing, medmindre andet er angivet i Aftalen. Gebyrer skal betales i den valuta, der er angivet i Aftalen. Gebyrerne er eksklusive moms og/eller eventuelle andre skatter, gebyrer eller afgifter pålagt af eventuel statslig myndighed.

3.2 Kunden skal pålægges betaling for al trafik, der sendes til eller fra og modtages af CM.com-Platformen. De gældende gebyrer for Trafik er anført på CM.com-webstedet. CM.com forbeholder sig ret til at ændre disse uden forudgående varsel. Faktureringsperioden for CM.com-Platformen er baseret på CE(S)T-tidszonen. Gebyrerne beregnes ved henvisning til CM.coms optegnelser, og ikke ved henvisning til Kundens eventuelle optegnelser. CM.com er altid berettiget til at ændre sine Trafikgebyrer efter ændringer af gældende lov og/eller som følge af operatørers prisændringer.

3.3 Trafikgebyrer er eksklusive eventuelle gældende statslige, forskriftsmæssige eller operatørgebyrer eller ekstragebyrer, der kan gælde for visse destinationer. Kunden skal betale alle sådanne ekstragebyrer i ud over Trafikgebyrerne.

3.4 CM.com har ret til at indeksere gebyrerne årligt på grundlag af ændringer i forbrugerprisindekset (CPI) i løbet af det sidste år. Indekseringen meddeles af CM.com via en simpel meddelelse og/eller på fakturaen til Kunden.

3.5 Kundens konto har en standardkreditgrænse på fem tusind euro (5.000 €). CM.com sender kunden en meddelelse via e-mail, når kunden er ved at nå kreditgrænsen. Kunden kan anmode om en forhøjelse af den gældende kreditgrænse fra CM.com, hvilket kræver CM.coms skriftlige godkendelse.

3.6 Uanset bestemmelse 3.5, accepterer kunden hermed, at CM.com, efter eget skøn og uden varsel og med øjeblikkelig virkning, kan ændre (øge eller reducere) eller annullere kreditgrænsen til enhver tid, og anmode kunden om at betale eventuelle udestående fakturaer. Indtil kreditgrænsen øges, eller fakturaerne betales af kunden, er CM.com berettiget, men ikke forpligtet, til ensidigt at suspendere tjenesterne uden yderligere varsel og/eller eventuelt erstatningsansvar.

3.7 Kunden skal betale alle fakturaer uden suspension, modregning eller fradrag inden for fjorten (14) dage efter fakturadatoen, medmindre Aftalen udtrykkeligt indeholder andre betalingsvilkår.

3.8 I tilfælde af at Kunden ikke betaler CM.com de skyldige beløb inden for den aftalte betalingsfrist, skal der betales renter svarende til det maksimale beløb, der er tilladt ved Gældende Lov på det udestående fakturabeløb uden yderligere meddelelse om misligholdelse fra CM.com. Kunden skal refundere CM.com alle rimelige omkostninger og udgifter, der pådrages (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer) i forbindelse med inddrivelse af eventuelle forsinkede betalinger eller renter.

3.9 Bankgebyrer kan pålægges af banken, der håndterer transaktionen, i forbindelse med internationale ikke-SEPA-transaktioner. I så fald skal Kunden afholde de omkostninger, der er pålagt af sin egen bank, eventuel formidlende bank og CM.coms bank som angivet på fakturaen, når der foretages betalinger i henhold til Aftalen. Det nettobeløb CM.com modtager, skal svare til det fakturerede beløb. I denne henseende forbliver Kunden ansvarlig for at betale eventuel mangel.

3.10 CM.com er berettiget til at modregne eventuelle beløb, som Kunden skylder CM.com i eventuelle beløb, som CM.com skylder Kunden.

3.11 Kunden kan bestride en faktura skriftligt og i god tro i løbet af den betalingsperiode, der gælder for fakturaen, forudsat at Kunden betaler eventuel ubestridt del af fakturaen rettidigt.

3.12 Hvis Kunden har en forudbetalt konto, afholdes der gebyrer for brugen af visse Tjenester, som skal debiteres fra Kundens forudbetalte kontosaldo. Tjenester, der er underlagt sådanne gebyrer, kan kun bruges, hvis det gældende minimumsbeløb er blevet forudbetalt til Kundens konto.

3.13 Forudbetalte kreditter og saldo kan bruges af Kunden dagen efter den dag, hvor beløbet modtages af CM.com. Forudbetalt kredit kan ikke refunderes og udløber tolv (12) måneder efter den dato, hvor Kunden købte den forudbetalte saldo.

3.13 Kunden er skyldig i betalingsmisligholdelse, hvis en kreditkortbetaling tilbageføres. I et sådant tilfælde er CM.com berettiget til at modregne det tilbageførte beløb i den resterende saldo. Hvis der ikke er nogen saldo tilbage, er CM.com berettiget til at opsige Kundens forudbetalte konto.

3.14 Kunden skal holde CM.com skadesløs for misbrug af forudbetalt saldo af tredjeparter.

3.15 CM.com er berettiget til at afvise Kundens registrering af en forudbetalt konto og til at opsige en eksisterende konto uanset årsag. Den forudbetalte konto slettes, hvis kontosaldoen ikke suppleres inden for tre (3) måneder efter registrering eller inden for tre (3) måneder efter, at alle kreditter er blevet brugt.

4. Forpligtelser

4.1 Efter skriftlig anmodning skal Kunden yde et rimeligt samarbejde vedrørende anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller operatører eller anmodninger om oplysninger fra CM.com for at overholde sine juridiske forpligtelser.

4.2 Kunden skal sikre, at adgang til Kundens konto på CM.com-Platformen og Tjenesterne begrænses til autoriserede personer hos Kunden, og at loginoplysninger opbevares sikkert. Kunden er ansvarlig for adgang til Kundens konto på CM.com-Platformen og Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, alle aktiviteter, der finder sted på kundens konto, selv hvis de ikke er autoriseret af Kunden, al trafik, der sendes/leveres gennem kundens konto, lovligheden af Trafik og det juridiske forhold til Slutbrugere, herunder hvorvidt Slutbrugere har givet et gyldigt samtykke til at modtage Trafik. Kunden garanterer, at Slutbrugertjenesten overholder Gældende (Databeskyttelses)Lov og ikke krænker eventuelle tredjepartsrettigheder. Kunden skal opretholde opdaterede optegnelser over Slutbrugersamtykke. Kunden skal ikke sende spam, uopfordret trafik eller anden uetisk, ulovlig, strafbar eller på anden måde svigagtig eller uretmæssig trafik eller indhold, og skal ikke overtræde CM.coms politik vedrørende bekæmpelse af spam.

4.3 Kunden skal udelukkende bruge tjenesterne til deres tilsigtede og normale formål og/eller formål som aftalt og beskrevet i Aftalen. Uden begrænsning, skal Kunden ikke: (i) foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del af Tjenesten, (ii) videresælge Tjenesten eller på anden måde bruge eller give nogen person tilladelse til at bruge Tjenesten til noget andet formål end til fordel for Kunden i overensstemmelse med Aftalen, (iii) gribe ind i eller (forsøge at) forstyrre Tjenestens integritet eller ydeevne, eller eventuelle oplysninger eller indhold indeholdt deri eller sendt deraf, (iv) indsamle oplysninger fra eller vedrørende Tjenesten, med undtagelse af Tjenestefunktioner leveret af CM.com, der udtrykkeligt bruges til sådanne formål, eller (v) bruge Tjenesten eller eventuelle Fortrolige oplysninger tilhørende CM.com til benchmarking eller konkurrencemæssig analyse med hensyn til konkurrerende eller relaterede produkter eller tjenester, eller til at udvikle, kommercialisere, licensere eller sælge eventuelt produkt, tjeneste eller teknologi, der direkte eller indirekte kunne konkurrere med Tjenesten.

5. Garanti og skadesløsholdelse

5.1 Kunden erklærer og garanterer, at (i) kunden har opnået alle nødvendige rettigheder, tilladelser og licenser til adgang til og brug af kundematerialer, (ii) CM.coms brug af Kundematerialerne i overensstemmelse med Aftalen ikke overtræder nogen Gældende (Databeskyttelses)Lov eller forårsager en overtrædelse af eventuel Aftale eller forpligtelser mellem Kunden og eventuel tredjepart, og (iii) kampagnen for Slutbrugertjenesten ikke krænker eller overtræder eventuel tredjeparts Intellektuelle Ejendomsrettigheder.

5.2 Medmindre det ikke kan håndhæves i henhold til Gældende Lov og uanset bestemmelse 8 og uden nogen begrænsning, skal Kunden fritage, forsvare og holde CM.com skadesløs for og imod alle tab, skadeserstatninger, forpligtelser og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer) (“tab”), som CM.com pådrager sig som følge af eventuelt krav, søgsmål eller sag anlagt af en tredjepart mod CM.com som følge af (i) Kundens brug af Tjenesten, Slutbrugertjenesten eller Kundematerialer, herunder uden begrænsning, eventuelt krav om at Kundens brug af Tjenesten, Slutbrugertjenesten eller Kundematerialerne krænker, misbruger eller på anden måde overtræder eventuel tredjeparts Intellektuelle Ejendomsrettigheder, privatlivsrettigheder eller andre rettigheder, (ii) eventuelt krav om at brugen, leveringen, transmissionen, visningen eller opbevaringen af Kundematerialerne overtræder Gældende (Databeskyttelses)Lov og/eller (iii) Kundens brug af Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med Aftalen. CM.com vil omgående underrette Kunden om eventuelt krav, for hvilket der søges skadesløsholdelse, og vil med rimelighed samarbejde med Kunden i forsvaret og/eller forliget deraf. Kunden og CM.com skal gøre sig alle rimelige bestræbelser på at koordinere deres fremgangsmåde i forbindelse med forsvaret af et sådant krav.

6. Fortrolighed og omtale

6.1 Som anvendt heri, betyder “fortrolige oplysninger” alle oplysninger, som den ene part (“den videregivende part”) giver den anden part (“den modtagende part”) i forbindelse med Aftalen, uanset om mundtligt eller skriftligt, der betegnes som fortrolige, eller som med rimelighed bør betragtes som fortrolige i betragtning af arten af oplysningerne og/eller omstændighederne for videregivelse. Af hensyn til klarhed, vil tjenesten blive betragtet som fortrolige oplysninger tilhørende CM.com. Fortrolige oplysninger omfatter dog ikke eventuelle oplysninger eller materialer, som: (i) på datoen for videregivelse var, eller efterfølgende er blevet, almindeligt kendte eller tilgængelige for offentligheden andet end som følge af brud på fortrolighedsvilkårene i Aftalen, (ii) den modtagende part retmæssigt havde kendskab til forud for modtagelse af sådanne oplysninger eller materialer fra den videregivende part, (iii) er erhvervet retmæssigt af den modtagende part fra en tredjepart, der har ret til at videregive sådanne oplysninger eller materialer uden brud på eventuel fortrolighedsforpligtelse over for den videregivende part, eller (iv) uafhængigt er udarbejdet af eller for den modtagende part uden brug af eller adgang til den videregivende parts fortrolige oplysninger. Uden at begrænse det foregående vil intet i disse vilkår og betingelser begrænse CM.coms evne til at bruge eller videregive eventuel generel knowhow, erfaring, koncepter og/eller ideer, som CM.com eller dets personale erhverver eller indhenter i forbindelse med udførelsen af CM.coms forpligtelser herunder.

6.2 Den modtagende part skal opretholde den videregivende parts fortrolige oplysninger strengt fortroligt og skal ikke bruge den videregivende parts fortrolige oplysninger undtagen som nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser eller håndhæve sine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser. Den modtagende part skal ikke videregive eventuelle fortrolige oplysninger tilhørende den videregivende part, undtagen (i) til de medarbejdere, repræsentanter, eller kontrahenter hos den modtagende part, som har et reelt behov for at kende til sådanne fortrolige oplysninger, og som er bundet af en skriftlig Aftale med brugs- og hemmeligholdelsesbegrænsninger, der er mindst lige så beskyttende som dem, der er fremsat i disse Vilkår og Betingelser, eller (ii) som en sådan videregivelse måtte være påkrævet af en kendelse eller et krav fra en domstol, en administrativ myndighed, aktiemarked eller offentligt organ, med forbehold for at den modtagende part giver den videregivende part rimeligt skriftligt varsel for at give den videregivende part mulighed for at søge en retskendelse eller på anden måde anfægte videregivelsen.

6.3 Hver parts forpligtelser med hensyn til fortrolige oplysninger træder i kraft pr. Ikrafttrædelsesdatoen og udløber tre (3) år efter opsigelse af Aftalen, dog forudsat, at med hensyn til eventuelle fortrolige oplysninger, der udgør en forretningshemmelighed (som fastlagt i henhold til gældende lovgivning), forbliver sådanne forpligtelser i kraft efter opsigelse eller udløbe af Aftalen, så længe sådanne fortrolige oplysninger forbliver underlagt beskyttelse af forretningshemmeligheder i henhold til gældende lov.

6.4 Aftalens Vilkår og Betingelser udgør fortrolige oplysninger tilhørende hver part men kan videregives på fortrolig basis til en parts rådgivere, advokater, faktiske eller ægte potentielle erhververe, investorer eller andre finansieringskilder (og deres respektive rådgivere og advokater) med henblik på due diligence.

6.5 Kunden tildeler hermed CM.com rettigheden og tilladelsen til at bruge Kundens navn, varemærke(r) og virksomhedslogo i markedsførings-, salgs-, økonomiske og PR-materialer og anden kommunikation fra CM.com for at identificere Kunden som Kunde hos CM.com. Med forbehold for CM.coms forudgående skriftlige godkendelse, tildeler CM.com hermed Kunden den udtrykkelige ret til udelukkende at bruge CM.coms navn og logo til at identificere CM.com som udbyder af Tjenester til Kunden. Al goodwill og forbedret omdømme, der genereres af kundens brug af CM.coms navn og logo, er udelukkende til fordel for CM.com, og al goodwill og forbedret omdømme, der genereres af CM.coms brug af Kundens navn og logo, er udelukkende til fordel for CM.com. Undtagen som udtrykkeligt angivet heri, skal ingen af parterne bruge den anden parts navn(e), mærker, logoer, URL'er eller specifikationer uden forudgående skriftlig tilladelse fra den anden part.

7. Intellektuel ejendom

7.1 Med forbehold for de begrænsede rettigheder, der udtrykkeligt tildeles herunder, forbeholder parterne sig udtrykkeligt alle rettigheder, adkomst og interesse i og til partens intellektuelle ejendom. Ingen rettigheder tildeles af den ene part til den anden part herunder, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår og betingelser.

8. Erstatningsansvar

8.1 Kunden anerkender, at adgang til internettet, telekommunikationsnetværk og andre kommunikationsmedier er genstand for usikkerheder, herunder, men ikke begrænset til, tilgængelighed af tjenester, pålidelighed af transmission, godkendelser, autenticitet og datasikkerhed. CM.com garanterer ikke, at tjenesterne er eller vil være helt fejlfri, fri for funktionsfejl eller uafbrudte. CM.com er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle udfald, forsinkelser, afbrydelser af tjenesten, problemer med ydeevne eller eventuelle andre problemer, der skyldes omstændigheder uden for dens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, forstyrrelse af telefon- og/eller telekom-transmissioner og/eller operatørnetværk, mangler eller begrænsninger i Kundens hardware, systemer, software eller processer, mangler eller begrænsninger i internet- eller trådløse forbindelser. I tilfælde af fejl, funktionsfejl eller afbrydelse skal CM.com gøre sig rimelige bestræbelser på at genoprette Tjenesten i overensstemmelse med korrekte brancheanerkendte praksisser.

8.2 Tjenesten og CM.com-Platformen leveres “som de er og forefindes”. CM.com fremsætter ingen garantier eller erklæringer til Kunden eller eventuel anden part vedrørende CM.com-Platformen, herunder tjenesten eller eventuelle andre tjenester, der leveres herunder. I det maksimale omfang det er tilladt ved Gældende Lov, fraskriver CM.com sig hermed alle garantier og erklæringer, hvad enten udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål. Uden at begrænse det foregående fraskriver CM.com sig hermed enhver garanti for, at brugen af CM.com-platformen vil være fejlfri, fri for funktionsfejl eller uafbrudt.

8.3 Uden at det berører bestemmelse 5, er ingen af parterne erstatningsansvarlige over for den anden part i henhold til Aftalen for nogen af følgende: (i) tab af fortjeneste, indtægter eller salg, (ii) tab af handel, (iii) tab af muligheder, (iv) omkostningerne ved erstatningstjenester eller andet økonomisk tab, (v) tab af brug af eventuel tjeneste eller eventuelt computerudstyr, (vi) tab af tid for ledelsen eller andet personale, (vii) honorarer eller udgifter, (viii) forretningsafbrydelse (ix) skade på eller tab af data, (x) tab af goodwill eller omdømme, eller (xi) eventuelle indirekte, særlige, hændelige, afskrækkende, pønalt begrundede eller følge skadeserstatninger af enhver art, der opstår i henhold til Aftalen, selv om der er underrettet om muligheden for sådanne skadeserstatninger, uanset om de opstår fra eventuelt krav baseret på skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), kontraktbrud, objektivt ansvar eller på anden måde.

8.4 Uden at det berører bestemmelse 5 skal CM.coms samlede erstatningsansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalen, under ingen omstændigheder overstige det samlede beløb, der er betalt af Kunden i de 12 måneder forud for den første hændelse, hvorfra erstatningsansvaret opstod, med et maksimumsbeløb på halvtredstusinde euro (50.000 €) eller tilsvarende i den lokale valuta, under hele Aftalens varighed. Under ingen omstændigheder skal den samlede kompensation fra CM.com for alle krav i henhold til Aftalen overstige halvtredstusinde euro (50.000 €), eller tilsvarende i den lokale valuta. 8.5 I det maksimale omfang det er tilladt ved Gældende Lov, skal ansvarsbegrænsningerne angivet i denne bestemmelse 8 ikke gælde i tilfælde af død eller personskade forårsaget af en parts forsætlige forsømmelse eller grove uagtsomhed.

9. Force majeure

9.1 En part er ikke forpligtet til at opfylde eventuel forpligtelse i henhold til Aftalen (undtagen for forpligtelsen til at betale skyldige beløb i henhold til Aftalen), hvis den forhindres i at gøre det som følge af force majeure. I forbindelse med Aftalen omfatter betegnelsen “force majeure”, men er ikke begrænset til, følgende: statslige indgreb, strejker, sygdom, pandemi, epidemi, terrorhandlinger eller trusler derom, driftsafbrydelser, energiafbrydelser, afbrydelser i telekommunikationsfaciliteter tilhørende tredjeparter, samt enhver anden omstændighed, som en part ikke med rimelighed kunne have undgået eller forhindret, som skaber en forhindring for Aftalens normale udførelse.

9.2 Hvis en part forhindres i at overholde sine forpligtelser på grund af force majeure, skal denne gøre den anden part opmærksom på dette inden for ti (10) Hverdage efter den dag, hvor situationen med force majeure opstod.

10. Varighed, suspension og opsigelse af Aftalen

10.1 Den indledende aftaleperiode for aftalen begynder på Iikrafttrædelsesdatoen og udløber ved udgangen af den indledende aftaleperiode, der er angivet i Aftalen (“Indledende Aftaleperiode”). Hvis den indledende aftaleperiode ikke er angivet i Aftalen, udløber den indledende aftaleperiode et (1) år efter Ikrafttrædelsesdatoen.

10.2 Efter den indledende aftaleperiode fornyes Aftalen automatisk i yderligere perioder på et (1) år (hver især en “Fornyelsesperiode”, og sammen med den indledende aftaleperiode, “Aftaleperioden”), medmindre en af parterne opsiger Aftalen skriftligt ved at give den anden part tre (3) måneders varsel inden udløbet af den på daværende tidspunkt aktuelle indledende aftaleperiode eller fornyelsesperiode.

10.3 Hvis Kunden væsentligt overtræder nogen bestemmelse(r) i denne Aftale, er CM.com berettiget til at suspendere levering af Tjenesten uden varsel eller begrænsning for så vidt angår eventuelt andet retsmiddel, der er tilgængeligt for CM.com, herunder annullering af Aftalen og/eller et krav om specifik opfyldelse og/eller skadeserstatning. Under enhver sådan suspension forbliver Kunden ansvarlig for betaling af eventuelle forfaldne gebyrer i henhold til Aftalen.

10.4 Så snart årsagerne til suspenderingen i overensstemmelse med punkterne i denne bestemmelse ikke længere eksisterer, skal CM.com genoptage leveringen af Tjenesten, medmindre CM.com mener, at arten og/eller hyppigheden af Kundens manglende overholdelse er således, at leveringen af Tjenesterne skal annulleres permanent.

10.5 Hver part har ret til at opsige Aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis den anden part væsentligt misligholder Aftalen og ikke afhjælper en sådan misligholdelse inden for ti (10) Hverdage efter skriftlig meddelelse om en sådan misligholdelse.

10.6 Hver part kan yderligere opsige Aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part:

a. hvis den anden part bliver genstand for en frivillig eller ufrivillig konkursbegæring eller proces vedrørende insolvens, betalingsstandsning, likvidation eller akkord til fordel for kreditorer,

b. hvis situationen med force majeure som nævnt i bestemmelse 9 varer længere end tyve (20) Hverdage,

c. hvis en sådan opsigelse kræves af myndighederne eller på grund af ændringer i operatørens/operatørernes vilkår og betingelser.

10.7 Hvis Kunden på tidspunktet for en sådan opsigelse som nævnt i bestemmelser 10.5 og 10.6 allerede har modtaget en ydelse i forbindelse med udførelsen af Aftalen, skal eventuelle beløb, der er faktureret af CM.com før opsigelsen i forbindelse med den pågældende modtagne ydelse, forblive fuldt ud forfaldne og skal betales omgående ved opsigelse.

10.8 Bestemmelser, som i kraft af deres natur er beregnet til at forblive gældende efter opsigelse af Aftalen, fortsætter med at gælde efter ophør af Aftalen, herunder, men ikke begrænset til, punkterne i bestemmelserne 5 (Garanti og Skadesløsholdelse), 6 (Fortrolighed og Omtale), 7 (Intellektuel Ejendom), 8 (Erstatningsansvar), 9 (Force Majeure), 10 (Varighed, suspension og opsigelse af Aftalen), 12 (Gældende lov og Tvister) i Aftalen.

11. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser, underentreprise

11.1 Aftalen kan ikke overdrages af nogen af parterne uden skriftligt samtykke fra den anden part, helt eller delvist, og et sådant samtykke må ikke tilbageholdes urimeligt, dog forudsat, at hver af parterne kan overdrage Aftalen uden forudgående varsel eller tilladelse til ethvert af dens tilknyttede selskaber eller til en tredjepart, der overtager hele eller størstedelen af dens forretning og aktiver i forbindelse med Aftalens genstand, uanset om det sker ved fusion, opkøb, salg af størstedelen af dens aktier, salg af stort set alle dens aktiver, eller en lignende transaktion. Enhver forbudt overdragelse er ugyldig. I henhold til ovenstående er Aftalen bindende og træder i kraft til fordel for efterfølgere og tilladte erhververe.

12. Gældende Lov og tvister

12.1 Aftalen (og eventuelle anliggender, der opstår fra eller er relateret hertil) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i den relevante stat eller det relevante land, som defineret i vilkårene for gældende lov og tvister, uden hensyntagen til lovkonflikter og -principper, der ville medføre, at lovene i en anden retskreds finder anvendelse. Parterne aftaler hermed udtrykkeligt, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb ikke finder anvendelse.

12.2 Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalen, herunder eventuelt spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller ophør, er underlagt de kompetente domstoles eksklusive kompetence som defineret i vilkårene for gældende lov og tvister.

13. Diverse bestemmelser

13.1 Aftalen udgør hele Aftalen og erstatter enhver og alle tidligere eller samtidige erklæringer, forståelser og aftaler mellem parterne med hensyn til Aftalens genstand.

13.2 Undladelse af omgående at håndhæve en bestemmelse i Aftalen skal ikke fortolkes som et afkald på en sådan bestemmelse. Intet indeholdt i Aftalen anses for at oprette eller skal fortolkes som, et joint venture eller partnerskab mellem parterne.

13.3 Ingen af parterne er, i kraft af Aftalen eller på anden måde, autoriseret som agent eller juridisk repræsentant for den anden part. Ingen af parterne tildeles nogen rettighed eller bemyndigelse til at påtage sig eller oprette eventuel forpligtelse eller ansvar, udtrykkelig eller stiltiende, på vegne af eller i den anden parts navn, eller til at binde en sådan anden part på nogen måde. Intet indeholdt i Aftalen anses for at oprette nogen tredjepartsmodtagerrettigheder for nogen tredjepart overhovedet, bortset fra at CM.coms moderselskab og tilknyttede selskaber er tredjepartsmodtagere af bestemmelserne i Aftalen, og sådanne bestemmelser gælder for et sådant moderselskab og tilknyttede selskaber, herunder men ikke begrænset til dem, der vedrører Intellektuel Ejendom, skadesløsholdelse, ansvarsfraskrivelser, voldgift, erstatningsansvar og afkald.

13.4 Efter anmodning fra CM.com skal Kunden give alle oplysninger, som CM.com med rimelighed anmoder om, og som CM.com anser for nødvendige for at opfylde sine rapporteringsforpligtelser, herunder de rapporteringsforpligtelser, der følger af direktivet om rapportering af virksomheders bæredygtighed. CM.com er ikke forpligtet til at påberåbe sig væsentlighed. Kunden skal inden for tyve (20) arbejdsdage levere de ønskede oplysninger eller en detaljeret forklaring på årsagerne til, at oplysningerne ikke er tilgængelige, og hvornår oplysningerne forventes at blive tilgængelige. Kunden skal, i det omfang det er rimeligt muligt, inkludere lignende bestemmelser i aftaler med sine tredjeparter, hvor det med rimelighed kan forventes, at der kan anmodes om oplysninger fra disse tredjeparter i henhold til denne klausul.

13.5 Hver af parterne anerkender, at de har haft mulighed for at få Aftalen gennemgået af en uafhængig juridisk rådgiver efter eget valg. Hvis en eller flere af Aftalens bestemmelser helt eller delvist findes ugyldige eller ikke kan håndhæves, så skal de bestemmelser, der findes ugyldige eller ikke kan håndhæves, betragtes som ændret, og domstolen eller andet statsligt organ er bemyndiget til at ændre bestemmelserne i det mindste omfang, der er nødvendigt for at gøre dem gyldige og retsgyldige i overensstemmelse med parternes hensigt, som manifesteret heri.

13.6 Alle meddelelser, der kræves eller er tilladte i henhold til Aftalen, skal være skriftlige og henvise til Aftalen. Alle meddelelser til CM.com skal sendes til adressen på den relevante CM.com-enhed, og alle meddelelser til Kunden sendes til adressen angivet i den relevante Aftale, eller til en sådan anden adresse, som kan være angivet af den relevante part til den anden part i overensstemmelse med denne bestemmelse 13.4. Sådanne meddelelser skal anses for at være givet: (i) når de leveres personligt, (ii) en (1) Hverdag efter deponering hos en nationalt anerkendt ekspreskurér med skriftlig bekræftelse på modtagelse, eller (iii) tre (3) Hverdage efter at være blevet sendt med anbefalet post, anmodning om kvittering for modtagelse, forudbetalt porto.

13.7 CM.com er bemyndiget til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. CM.com informerer Kunden om eventuelle væsentlige ændringer. Hvis Kunden ikke gør skriftlig indsigelse inden for en måned fra datoen for afsendelse af ændringsmeddelelsen, skal ændringerne i Vilkårene og Betingelserne anses for at være accepteret af Kunden. Hvis Kunden gør indsigelser, skal de foregående Vilkår og Betingelser forblive gældende. I så fald har CM.com dog ret til at opsige Aftalen med Kunden med en (1) måneds skriftligt varsel.

14. Behandling af Personoplysninger

14.1 CM.com kan behandle Personoplysninger både som uafhængig Dataansvarlig eller som Databehandler på vegne af Kunden. Hvis CM.com behandler Personoplysninger på vegne af Kunden, skal Databehandlingstillægget finde anvendelse. Hvis CM.com behandler Personoplysninger som Dataansvarlig, gælder denne bestemmelse

14.2 Hvis CM.com behandler Personoplysninger vedrørende Kundens forhold til CM.com, herunder navne og kontaktoplysninger for Kundens medarbejdere eller personer, der er autoriseret af Kunden til at tilgå Kundens konto, eller Personoplysninger, der kræves til due diligence om Kunden, bestemmer CM.com formålene med og midlerne til behandling, og CM.com kvalificerer sig som uafhængig Dataansvarlig i henhold til Gældende Databeskyttelseslove. En sådan behandling omfatter Personoplysninger, der behandles til konto- og forholdsadministration, markedsføringsoplysninger, finansielle oplysninger og faktureringsoplysninger vedrørende Kundens brug af Tjenesterne, Kundesupport, kreditkontroller, forebyggelse af svig og kriminelle aktiviteter, identifikation og “kend din Kunde”-processer (“KYC”).

14.3 Hvis CM.com behandler Personoplysninger som offentlig elektronisk udbyder af kommunikationstjenester i henhold til gældende telekommunikationslove og Gældende Databeskyttelseslove, skal CM.com fungere som uafhængig Dataansvarlig med hensyn til behandlingen af Personoplysninger, som er nødvendig for driften af den elektroniske kommunikationstjeneste. En sådan behandling omfatter Personoplysninger, der behandles med henblik på Trafik, fakturering, svig, bekæmpelse af spam og overholdelsesformål.

14.4 Ved behandling af Personoplysninger i henhold til bestemmelse 14.2 og 14.3 ovenfor, skal CM.com overholde sine forpligtelser i henhold til Gældende (Databeskyttelses)Love.

14.5 Uanset om andet fremgår af denne bestemmelse 14 og/eller Databehandlingstillægget, har CM.com ret til at indsamle, udtrække, samle, syntetisere og analysere ikke-personligt identificerbare data eller oplysninger som følge af Kundens brug eller drift af Tjenesterne, herunder, som eksempel og uden begrænsning, oplysninger vedrørende mængder, hyppighed, afvisningsprocenter eller eventuelle andre oplysninger vedrørende brugen af Tjenesterne (“Tjenesteoplysninger”), som Kunden, dennes Slutbrugere eller modtagere genererer ved at bruge Tjenesterne. I det omfang eventuelle Tjenesteoplysninger indsamles eller genereres af CM.com, ejes sådanne oplysninger udelukkende af CM.com og kan bruges af CM.com til ethvert lovligt, internt eller eksternt forretningsformål uden pligt til at informere Kunden, forudsat at sådanne oplysninger kun bruges i en aggregeret og afidentificeret form.