Gebruikersvoorwaarden Microincasso

Hieronder vind je de Gebruikersvoorwaarden Microincasso versie 1.2 (januari 2017).

Gebruikersvoorwaarden Microincasso

De onderhavige gebruikersvoorwaarden (hierna verder te noemen: Gebruikersvoorwaarden” zijn van toepassing op uw gebruik van Microincasso. Microincasso is een betaalproduct (hierna verder te noemen: “de Dienst” of “Microincasso”) dat wordt aangeboden door CM Payments B.V. (hierna verder te noemen: “CM Payments”). CM Payments is een betaaldienstverlener onder vergunning van De Nederlandsche Bank.

Toepasbaarheid en Acceptatie

Toepasbaarheid en acceptatie Gebruikersvoorwaarden.

Deze gebruikersvoorwaarden (hierna verder te noemen: “Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing op elk gebruik van Microincasso door een gebruiker (hierna verder te noemen: “u”, of “Gebruiker”). Uw gebruik van Microincasso is tevens onderhevig aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Door gebruik te maken van Microincasso verklaart u kennis te hebben genomen van de Gebruikersvoorwaarden en u hiermee volledig en onvoorwaardelijk akkoord te verklaren.

Werking Microincasso

Microincasso is een betaaloplossing waarbij u met gebruik van uw mobiele telefoon en per SMS bericht toestemming geeft tot een doorlopende incasso van uw bankrekening (hierna verder te noemen: “IBAN”). Indien u gebruik wenst te maken van Microincasso zal u door CM Payments gevraagd worden uw IBAN per SMS in te sturen. Microincasso koppelt uw mobiele telefoonnummer aan het door u opgegeven IBAN. Deze koppeling wordt vervolgens opnieuw gebruikt bij vervolgbetalingen via Microincasso.

Als u zich aanmeldt bij Microincasso wordt er een account aangemaakt op basis van uw telefoonnummer. Een overzicht van uw gegevens, en de door u verrichte betalingen kunt u aan de hand van uw account inzien in het systeem van Microincasso. Het systeem is te bereiken via de websites http://www.microincasso.nl. U kunt hier inloggen met het mobiele telefoonnummer waarmee u gebruik heeft gemaakt van Microincassso. U ontvangt een SMS bericht met een eenmalige toegangscode ter verificatie van u als gebruiker. Op deze wijze is CM Payments er zeker van dat we u op een veilige manier uw gegevens kunnen tonen.

Betalingen

Micronincasso kan door commerciële partijen (de merchant) worden aangeboden als betaaloplossing. Als u kiest voor het gebruik van de betaaldienst Microincasso zal CM Payments namens de Merchant de incasso uitvoeren. U machtigt de Merchant tot het incasseren van het overeengekomen bedrag van het door u opgegeven IBAN, CM Payments is gerechtigd tot het uitvoeren van de incasso namens de Merchant. Betalingen die u uitvoert met Microincasso worden via een SEPA-incasso afgerekend met u en binnen tien (10) werkdagen van het door u ingegeven IBAN afgeschreven. Indien deze incasso niet slaagt, zulks ongeacht de oorzaak van het niet-slagen, ontslaat dit u niet van uw betalingsverplichting. CM Payments zal in een voorkomend geval namens Merchant meerdere incassopogingen uitvoeren. U heeft bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is uitgevoerd en de termijn voor stornering is verlopen.

Blokkeren

CM Payments is gerechtigd op elk moment uw Microincasso account te blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij ongeoorloofd gebruik van de Dienst of het niet kunnen incasseren van het (aan uw mobiele telefoonnummer) gekoppelde IBAN. Neem contact op met de Microincasso helpdesk (via 0800-5004) voor de reden van een eventuele blokkade.

Gebruik Microincasso (1)

CM Payments kent u een niet-exclusief, beperkt, persoonlijk, niet overdraagbaar en herroepelijk recht toe om Microincasso te gebruiken. Om te kunnen betalen met Microincasso moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

* U maakt gebruik van een Nederlands 06 nummer;

* U heeft een lopende bankrekening bij een in Nederland gevestigde bank;

* U bent niet failliet verklaard, verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend;

* U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen;

* Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van Microincasso, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en te bewaren voor toekomstige incasso’s en zodanig te toetsen dat CM Payments op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd.

Gebruik Microincasso (2)

Het is u verboden Microincasso te gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving of indien dit gebruik ongeoorloofd, dreigend, bedrieglijk, misleidend, en/of frauduleus is.

CM Payments zal passende maatregelen nemen tegen gebruikers die de beperkingen als voornoemd niet naleven. Door het aanvaarden van de Gebruikersvoorwaarden gaat u ermee akkoord dat CM Payments uw gebruik van de Dienst kan beëindigen, opschorten en/of uw Microincasso account kan blokkeren, indien (één van) voornoemde beperkingen niet word(t)(en) nageleefd of daartoe een dreiging bestaat.

Uw persoonsgegevens en privacy

Microincasso voldoet aan alle toepasselijke EU- en nationale wet- en regelgeving en eisen voor de privacy van de Gebruiker. Microincasso draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en beschermd. De informatie die wij van u ontvangen bij het gebruik van Microincasso zoals uw telefoonnummer en IBAN zullen in onze database worden bewaard en wordt opgeslagen op onze eigen servers, gevestigd in Nederland. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt voor het verwerken van de betaalopdracht. Ter uitvoering van de betaaldopdracht zullen wij de gegevens delen met de Merchant en uw bank.

Merken

Het merk Microincasso, waaronder het beeldmerk Microincasso, is een geregistreerd merk. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CM Payments wordt geen licentie of recht verleend om dit merk te gebruiken.

Uitsluiting aansprakelijkheid

CM Payments kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van de wet voor haar risico komen. CM Payments is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien CM Payments, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het bedrag van de incasso met betrekking tot het product of dienst waarvoor Microincasso als betaaloplossing is gebruikt en waardoor de schade is veroorzaakt.

Herziening Gebruikersvoorwaarden

CM Payments kan te allen tijde en zonder kennisgeving aan u of derden de Gebruikersvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Elke herziening van de Gebruikersvoorwaarden is bindend voor zover er geen materiele wijziging van de Gebruikersvoorwaarden plaatsvindt. In het geval van materiele wijzigingen gelden de nieuwe Gebruikersvoorwaarden behoudens uw bezwaar. Wij raden u aan om periodiek de website van Microincasso (http://www.microincasso.nl) te raadplegen voor de actuele Gebruikersvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Op deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van Microincasso is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdend met deze Gebruikersvoorwaarden of het gebruik van Microincasso, zullen -onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep- worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Informatie

Indien u nadere vragen heeft over uw betaling, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Microincasso via telefoonnummer 0800-5004. U kunt ook de website van Microincasso bekijken, onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.

Contactgegevens

CM Payments BV  |  Konijnenberg 30  |  4825 BD Breda  |  Nederland

Tel 076-572 70 70

Copyright © 2021 Microincasso. Alle rechten voorbehouden.

Microincasso is een onderdeel van CM Payments KvK 62095757 | BTW NL854646826B01 

Is this region a better fit for you?

Go
RCS
Apple Messages for Business
Whatsapp
WhatsApp
Scan & Chat
Scan de code met je mobiele telefoon of gebruik WhatsApp Web