Help Producten Tickets Algemene Voorwaarden CM Tickets

Algemene Voorwaarden CM Tickets

CM.com
CM.com
Bijgewerkt 2 jaar geleden

Deel I Algemene Voorwaarden CM Ticket

1. Definities

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen termen die met een beginhoofdletter zijn geschreven, zijn gedefinieerd en hebben de betekenis zoals opgenomen in dit artikel:

Betaalmethoden: Iedere betaalmethode die het mogelijk maakt dat door een Bezoeker wordt betaald voor een Ticket, met tussenkomst van een PSP, en die door CM Tickets ondersteund wordt.

Chargeback: De mogelijkheid voor een Bezoeker om een betaling, verricht via het CM Tickets systeem, te annuleren, waardoor de PSP de gelden, corresponderend met de door Bezoeker verrichte betaling – terughaalt bij CM Tickets en terugbetaald aan de Bezoeker.

Dienst: de onder de Overeenkomst door CM Tickets aan Klant te leveren diensten.

Evenement: De (mede) door Klant georganiseerd en/of geproduceerd evenement, dat gehouden wordt op een specifieke datum en specifieke tijd, of een doorlopende dienst op een vaste locatie, waarvoor bezoekers een Ticket dienen te kopen om toegang tot het Evenement te krijgen.

Gebrek: Een storing, fout of bug in het CM Tickets Systeem, niet zijnde een storing, fout of bug in software en/of hardware van derden of onderbreking in toegang van het internet.

Bezoeker: Een partij die één of meer Ticket(s) koopt met gebruikmaking van de CM Tickets Systeem.

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich middels het invullen van het online registratieformulier registreert als klant van CM Tickets, en door het verzenden van het formulier en het akkoord gaan met deze voorwaarden tijdens registratie een overeenkomst aangaat met CM Tickets. Verder iedere voornoemde partij met wie CM Tickets een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie CM Tickets enige rechtshandeling verricht ter zake van de Dienst.

Online Verkoop: De verkoop van Tickets via de website van het Evenement en/of de website van Klant en/of de websites van CM Tickets, waarbij de bezoeker in de website zal worden gekoppeld aan en gebruik zal maken van het CM Tickets Systeem.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen de Klant en CM Tickets voor het leveren van de Dienst van CM Tickets aan Klant, welke tot stand komt door registratie als Klant op de website van CM Tickets en de akkoordverklaring met deze Algemene Voorwaarden CM Tickets.

Partij: Een partij bij deze Overeenkomst.

Partijen: Alle partijen bij deze Overeenkomst.

Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

PSP: Een Payment Service Provider, die in geval van Online Verkoop van Tickets zorg draagt voor de ontvangst, verwerking en registratie van een betaling door een Bezoeker en vervolgens overgaat tot (door)betaling van aldus ontvangen betalingen aan CM Tickets. Er kunnen door CM Tickets meerdere Payment Service Providers tegelijk zijn aangesteld. Deze partijen zijn zelfstandig Verantwoordelijk in de zin van de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Toegangscode: Een door CM Tickets gegenereerde unieke code, welke geverifieerd kan worden –met daarvoor door CM Tickets toegewezen hardware en/of software– voordat een bezoeker toegang tot het Evenement wordt verleend.

Ticket: Een via het CM Tickets Systeem verkocht toegangsbewijs voor een Evenement of betalingsbewijs voor een door de Klant geleverde dienst.

CM Tickets: CM Tickets is een handelsnaam en is onderdeel van CM.com Netherlands B.V. (KvK-nummer 20123808), statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende te (4825 BD) Breda aan de Konijnenberg 30.

CM Tickets Dashboard: Een gedeelte van de CM Tickets onlinesystemen waarin door Klant c.q. producenten van Evenementen verschillende informatie met betrekking tot een Evenement kan worden ingevoerd.

CM Tickets Systeem: Het door CM Tickets ontwikkelde systeem dat gericht is op het aanbieden en verkopen van Ticket(s).

Transactie: Een (on)succesvolle verkoop van één of meerdere Ticket(s) voor een individueel Evenement, via de CM Tickets systemen, gevolgd door een succesvolle en volledige betaling van desbetreffende Tickets (inclusief de daar bijbehorende kosten).

Transactiekosten: De door de PSP aan CM Tickets in rekening gebrachte kosten, voor het gebruik van één of meer diensten van desbetreffende PSP, waaronder begrepen de Betaalmethoden, en die in rekening worden gebracht bij Klant in geval van een succesvolle betaling, een terug-storting en/of een chargeback.

Vertrouwelijke Informatie: De inhoud van deze Overeenkomst, alsmede alle door CM Tickets dan wel Klant aan de andere Partij ter beschikking gestelde informatie, zulks ongeacht de wijze van het ter beschikking stellen daarvan.

Werkdag: maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

2. Toepasbaarheid

2.1   De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en Overeenkomsten tussen CM Tickets en Klant, tenzij tussen Partijen expliciet anders is overeengekomen.

3. Aanbiedingen en prijzen

3.1   Alle aanbiedingen van CM Tickets zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. Voor zover niet anders is bepaald, komt een overeenkomst met CM Tickets eerst dan tot stand nadat de Klant zich heeft ingeschreven op de website van CM Tickets en deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd.

3.2   Ten aanzien van in het kader van aanbiedingen verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op websites en andere gegevens, zijn prijswijzigingen nadrukkelijk voorbehouden.

3.3   De prijzen en tarieven staan vermeld op de website van CM Tickets. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen, is CM Tickets gerechtigd om de overeengekomen prijzen en tarieven te allen tijde aan te passen. Deze prijzen en tarieven zullen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving aan Klant.

4. Ticketverkoop

4.1   Voor ieder Evenement zal Klant in beginsel de beschikking hebben over ieder van de CM Tickets Systemen.

4.2   CM Tickets zal Klant zo spoedig mogelijk nadat de overeenkomst is ingegaan inloggegevens verstrekken, waarmee Klant de toegang zal krijgen tot het CM Tickets Dashboard.

4.3   Partijen erkennen dat CM Tickets in het CM Tickets Dashboard de Klant zal informeren indien er systemen worden uitgebreid, beperkt of anderszins worden aangepast. In voorkomend geval zal CM Tickets Klant informeren over de gevolgen daarvan en zal Klant in geval van een aanvulling of uitbreiding van het CM Tickets Systeem de gelegenheid hebben om te kiezen om wel of geen gebruik te maken van de aanpassing c.q. uitbreiding daarvan van het CM Tickets Systeem. In geval van zodanige wijzigingen zullen de nieuwe – alsdan door Klant geaccepteerde – voorwaarden tussen Partijen gelden en zullen voor het overige alle bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing zijn of blijven.

4.4   Klant zal voor ieder Evenement waarvoor Tickets verkocht worden tenminste die informatie invoeren in de CM Tickets Systemen, die voor CM Tickets noodzakelijk is voor het met gebruik van de CM Tickets Systemen verrichten van verkoop van Tickets voor zodanig Evenement. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onder desbetreffende informatie in ieder geval wordt verstaan:

a. naam van het Evenement;

b. (verkoop)status van het Evenement;

c. startdatum en Starttijd van het Evenement;

d. einddatum van het Evenement;

e. activeringsdatum van de verkoop van Tickets;

f.  wijze van doorberekenen CM Tickets commissie;

g. naam van Ticket;

h. prijs van het Ticket;

i.  maximaal aantal Tickets per bestelling;

j.  maximaal aantal Tickets voor het Evenement.

4.5   CM Tickets zal aan ieder uit te geven Ticket via de CM Tickets Systemen een Toegangscode toekennen, welke Toegangscode – met behulp van daarvoor bestemde en geschikte scanapparatuur – bij de ingang van de locatie van het Evenement kan worden gecontroleerd.

4.6   CM Tickets zal voor ieder Evenement ieder van de CM Tickets Systemen openstellen voor de verkoop van Tickets, zulks behoudens indien en voor zover CM Tickets en Klant gezamenlijk besluiten één of meer individuele CM Tickets Systemen uit te sluiten voor een specifiek Evenement, dan wel Klant of CM Tickets besluit één of meer van de individuele CM Tickets Systemen niet te selecteren voor een Evenement.

4.7   In geval van Online Verkoop, zal de Bezoeker in beginsel per e-mail een Ticket toegezonden krijgen (‘e-ticket’), die door de Bezoeker zelf kan worden geprint.

4.8   CM Tickets beschikt over een telefonische en e–mail helpdesk die beschikbaar zal zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag voor Bezoeker die vragen heeft over het CM Tickets Systeem.

4.9   Klant is verplicht om in geval van verwachte piekverkoop daarvan tenminste twee (2) weken van tevoren melding te maken. Er is sprake van piek verkoop wanneer de vraag naar kaarten bij aanvang het verkoopmoment hoger is dan het beschikbare aantal kaarten.

5. Betaling van Tickets

5.1   Betalingen van een Ticket door een Bezoeker vindt plaats door middel van gebruikmaking van een Betalingsmethode.

5.2   In geval van Online Verkoop is het voor Klant – per Evenement – mogelijk om Betaalmethoden te selecteren waar Bezoekers gebruik van kunnen maken.

5.3   Alle door een Bezoeker verrichte betalingen zullen – voor zover van toepassing na inhouding door een PSP van de haar toekomende Transactiekosten – worden ontvangen door CM Tickets. CM Tickets zal door haar ontvangen betalingen voor Tickets telkens tot het beloop van de in artikel 3 van de Overeenkomst bedoelde tarieven, vermeerderd met eventuele overige vorderingen van CM Tickets op Klant op grond van door CM Tickets verrichte diensten, houden voor CM Tickets en voor het overige houden voor Klant. Klant heeft de keuze om de kosten bij het verrichten van een betaling via een Betalingsmethode door de Bezoeker door te belasten aan de Bezoeker.

5.4   Bij iedere Transactie is er sprake van een contractuele relatie tussen Bezoeker en de Klant enerzijds en de PSP en Bezoeker anderzijds. CM Tickets staat uitdrukkelijk buiten deze contractuele relaties en er ontstaan geen verplichtingen voor CM Tickets als gevolg van de contractuele relatie(s).

5.5   CM Tickets brengt Bezoekers, daar waar Bezoekers rechtstreeks betalingen aan een PSP willen overmaken, vooraf op de hoogte van de voorwaarden waaronder zulks gebeurt. CM Tickets stelt in ieder geval als voorwaarde aan Bezoekers, die rechtstreeks geld aan een PSP overmaken, dat de betalingen worden gedaan op specifiek daarvoor aangewezen rekeningen, dat de betalingen zijn voorzien van een betalingskenmerk en dat het door Bezoeker betaalde bedrag identiek is aan het door Bezoeker te betalen bedrag.

5.6   Partijen erkennen de mogelijkheid tot het uitvoeren van een Chargeback. Het uitvoeren van een Chargeback is onder meer, doch niet uitsluitend, mogelijk indien een betaling door een Bezoeker is uitgevoerd met een creditcard (o.a. MasterCard, VISA en/of Carte Bleue).

5.7   Wanneer Klant gebruik maakt van de CM Tickets Systemen, aanvaardt Klant daarmee alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de CM Tickets Systemen.

6. Prijs en betaling; belastingen

6.1   Tenzij expliciet anders vermeld of overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2   CM Tickets is in ieder geval gerechtigd prijsverhogingen die voortvloeien uit een verplichting ingevolge wet- en regelgeving door te berekenen aan Klant. CM Tickets zal Klant zo veel mogelijk vooraf van dergelijke prijsverhogingen op de hoogte stellen.

6.3   CM Tickets zal de vergoedingen voor de Dienst inhouden op de uit te betalen Ticketgelden. Klant stemt in met verrekening van de kosten met de Ticketgelden. Voor zover verrekening niet mogelijk is zal CM Tickets klant middels factuur verzoeken de kosten te voldoen.

6.4   Alle facturen zullen door Klant worden betaald binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

6.5   Indien Klant de aan CM Tickets verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

6.6   Indien de levering van goederen en/of diensten en daarmee corresponderende betalingen, welke uit de overeenkomsten tussen Bezoeker en Klant voortvloeien, leiden tot betalingsverplichtingen, zoals, doch niet uitsluitend, belastingheffing dan wel tot het heffen van invoerrechten, komen deze voor rekening van Klant en kunnen deze heffingen nimmer op CM Tickets worden verhaald.

6.7   Tenzij anders overeengekomen, zal uitbetaling van de Ticketgelden plaatsvinden op een vaste Werkdag, zijnde een maandag en niet eerder dan vijf (5) werkdagen na het Evenement.

7. Opschorting

7.1   Indien Klant in strijd handelt met een verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, dan heeft CM Tickets het recht de levering van de Dienst op te schorten.

7.2   Indien Klant de aan CM Tickets verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan heeft CM Tickets het recht de levering van de Dienst op te schorten.

7.3   Klant blijft betalingsplichtig gedurende de tijd dat de levering van de Dienst conform het bepaalde in dit artikel is opgeschort.

7.4   Zodra de reden voor opschorting conform het bepaalde in dit artikel door Klant is weggenomen, zal CM Tickets de levering van de Dienst weer hervatten. Indien van toepassing, zullen de door CM Tickets hiervoor gemaakte activeringskosten aan Klant in rekening worden gebracht.

8. Chargebacks

8.1   In geval van een Chargeback door zal Klant verplicht zijn om binnen twee (2) Werkdagen een zodanige betaling aan CM Tickets te verrichten, als correspondeert met het bedrag van de Chargeback.

8.2   Het staat CM Tickets uitdrukkelijk vrij om PSP te verzoeken c.q. te instrueren om – indien en zolang het in artikel 8.1 bedoelde bedrag niet is voldaan – bij de eerstvolgende betaling(en) aan Klant zodanige bedragen in te houden en voor CM Tickets te houden als corresponderen met het bedrag van de Chargeback.

8.3   In aanvulling op de voorgaande artikelleden zal, indien sprake is van een Chargeback, CM Tickets de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten in verband met zodanige Chargeback in rekening brengen bij Klant. Om ieder misverstand te voorkomen, de vergoedingen die verschuldigd zijn in verband met de aanvankelijke Transactie die is gevolgd door een Chargeback worden door de Chargeback niet beïnvloed.

9. Informatievoorziening

9.1   Klant is gehouden alle gegevens, welke CM Tickets noodzakelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van deze Overeenkomst, tijdig en in de door CM Tickets voorgeschreven vorm en op door CM Tickets voorgeschreven wijze ter beschikking te stellen aan CM Tickets.

9.2   Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan CM Tickets ter beschikking gestelde gegevens. Voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid en onbetrouwbaarheid van de door Klant aangeleverde gegevens is CM Tickets niet aansprakelijk.

9.3   Alle kosten die voortvloeien uit de vertraging in de uitvoering van diensten door CM Tickets en die zijn ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van door CM Tickets verlangde gegevens, komen voor rekening van Klant.

9.4 Persoonsgegevens van Klant worden verzameld door CM Tickets bij inschrijving. Deze gegevens zijn nodig voor contractbeheer en customer support. Deze Persoonsgegevens kunne tevens gebruikt worden voor statistisch onderzoek en om contact op te nemen met Klant voor marketingactiviteiten van CM Tickets en zijn gelieerde ondernemingen.

10. Verplichtingen

10.1  Klant zal de Dienst uitsluitend gebruiken voor doeleinden zoals overeengekomen en beschreven in de Overeenkomst. Iedere wijziging van de Dienst dient schriftelijk te worden aangevraagd.

10.2  Klant verstrekt aan CM Tickets de volledige naam van zijn onderneming, zijn adres, KvK-nummer en btw-nummer, en de naam van zijn vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s). Wijzigingen van deze gegevens dienen schriftelijk aan CM Tickets te worden doorgegeven.

10.3  Klant aanvaardt dat CM Tickets door bevoegde autoriteiten kan worden verplicht de in het vorige artikellid bedoelde gegevens te verstrekken.

10.4 Indien Klant hardware van CM Tickets huurt of ter beschikking gesteld krijgt is Klant verplicht de hardware van CM Tickets binnen twee (2) werkdagen na afloop van het Evenement voor retourzending aan te bieden middels de bijgeleverde retour verzendverpakking. Biedt Klant de hardware niet binnen voornoemde periode aan voor retourzending dan is CM Tickets gerechtigd een direct opeisbare boete van € 250,- in rekening te brengen bij Klant. De boete mag door CM Tickets worden verrekend met de door Klant te ontvangen ticketgelden. De verplichting tot retourzending vervalt als er tijdens het Evenement medewerkers van CM Tickets op locatie aanwezig zijn en deze zelf de hardware mee retour nemen na afloop van het Evenement.

10.5  Bij beschadiging van de hardware zal CM Tickets de reparatiekosten in rekening brengen bij Klant welke Klant zal voldoen. In het geval de hardware verloren is of onherstelbaar beschadigd zal Klant de nieuwprijs van de hardware binnen dertig (30) dagen volledig voldoen aan CM Tickets.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1  Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit eigendoms-voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de wederpartij in nakoming van deze Overeenkomst alsmede ter zake van door ons c.q. ten behoeve van de wederpartij verleende diensten en verrichte werkzaamheden.

12. Verrekening

12.1  CM Tickets is gerechtigd om de door Klant aan haar verschuldigde bedragen te verrekenen met de eventueel door CM Tickets aan Klant verschuldigde bedragen.

12.2  Indien CM Tickets en Klant meerdere Overeenkomsten hebben gesloten, dan kunnen de uit hoofde van de verschillende Overeenkomsten over en weer verschuldigde bedragen door CM Tickets met elkaar worden verrekend, ongeacht uit welke Overeenkomst de betreffende betalingsverplichtingen voortvloeien.

13. Betwisting van verschuldigde bedragen

13.1  Als Klant de nauwkeurigheid van een door CM Tickets verzonden factuur betwist, dan zal Klant dit binnen tien (10) Werkdagen na de datum van de betreffende factuur gemotiveerd per aangetekende post kenbaar maken aan CM Tickets.

13.2  Enkel wanneer het door Klant betwiste bedrag meer dan 5% bestrijkt van het totaalbedrag van de betreffende factuur (excl. btw), dan is Klant gerechtigd de betaling van het betwiste deel van het totaalbedrag op te schorten totdat het geschil is opgelost. Als het geschil niet is opgelost binnen twintig (20) Werkdagen na de uiterste betaaldatum van de betreffende factuur, dan kunnen Partijen het geschil voorleggen aan een externe deskundige partij. Deze externe partij zal in goed onderling overleg worden aangewezen. Partijen zullen daarbij tevens afspraken maken over de met de inzet van de externe partij gemoeide kosten.

14. Geheimhouding en privacy

14.1  Partijen verplichten zich over en weer op generlei wijze aan derden mededelingen te doen van de inhoud van de Overeenkomst en van alle gegevens waarvan zij weten of behoren te weten dat deze als vertrouwelijk zijn aan te merken en afkomstig zijn van de andere Partij of directe relaties van de andere Partij. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien openbaarmaking van overheidswege dan wel door betrokken Operator(s) wordt vereist. De verplichting tot geheimhouding eindigt één jaar na het einde van de Overeenkomst.

14.2  Klant verkrijgt uitsluitend de Gebruikersrechten en bevoegdheden die bij de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk zijn toegekend, en voor het overige zal Klant geen van de uit hoofde van de Overeenkomst van CM Tickets verkregen materialen openbaar maken, verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, noch zal Klant deze materialen bewerken of wijzigen, zulks onverminderd eventuele nadere afspraken tussen CM Tickets en Klant ter zake.

14.3  Partijen gebruiken de gegevens die worden verkregen bij de bestelling van Tickets door Bezoekers in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens en zoals nader overeengekomen in Deel II van deze Algemene Voorwaarden.

14.4  Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de Vertrouwelijke Informatie blijven berusten bij de Partij die de Vertrouwelijke Informatie verstrekt. Deze Overeenkomst impliceert niet dat met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie of een gedeelte daarvan aan de andere Partij een licentie of enig ander recht wordt verleend.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1  Partijen accepteren en respecteren elkaars (intellectuele) eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door CM Tickets uit hoofde van de Overeenkomst voor Klant ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde materialen, zoals apparatuur, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en/of offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven uitsluitend berusten bij CM Tickets en/of diens licentiegevers.

15.2  Niettegenstaande het in artikel 15.1 bepaalde heeft Klant het recht om uitsluitend ten behoeve van de promotie, marketing en verkoop van Tickets (via de CM Tickets Systemen) en uitsluitend voor zover dat gebruik van aanvullende waarde is voor de promotie, marketing en verkoop van Tickets (via de CM Tickets Systemen), de (handels)naam en handelsmerken van CM Tickets te gebruiken. Klant zal hiertoe niet eerder overgaan dan nadat zij van CM Tickets schriftelijk akkoord heeft ontvangen voor het betreffende gebruik van de (handels)naam en handelsmerken van CM Tickets.

16. Aansprakelijkheid

16.1  Klant erkent dat toegang tot het internet, elektronische communicatienetwerken en andere communicatiemedia onderhevig is aan bepaalde onzekerheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van Diensten, transmissie, autorisatie, authenticiteit en gegevensbescherming. Er is geen garantie dat de Diensten volledig vrij zijn van fouten of gebreken. CM is niet aansprakelijk indien een onderbreking van de Dienst te wijten is aan een feit buiten zijn macht zoals maar niet beperkt tot storingen van internet, radiotelefoon- en/of telecomtransmissies buiten het Platform van CM. In het geval van een fout of defect zal CM alle redelijke inspanningen leveren om de Diensten te herstelle. 

16.2  CM Tickets is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die aan CM Tickets kan worden toegerekend. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

b.    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CM Tickets aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CM Tickets toegerekend kunnen worden;

c.    redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Overeenkomst.

16.3  CM Tickets is maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de gemiddelde maandelijkse factuur van Klant met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend Euro) voor directe schade voor de gehele duur van de Overeenkomst.

16.4  Indien CM Tickets schade lijdt als gevolg van het door Klant in strijd handelen met een verplichting uit de Overeenkomst, en/of deze Algemene Voorwaarden, dan is Klant verplicht de door CM Tickets als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.

16.5  Partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door verlies van gegevens of gegevensbestanden, en schade door bedrijfsstagnatie. In het bijzonder is CM Tickets niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten door Klant als gevolg van het door Klant incorrect instellen van de tarieven voor de Tickets op het CM Tickets Dashboard voor de Online Verkoop.

16.6  De in de artikelen 16.2 tot en met 16.5 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de aansprakelijke Partij.

16.7  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de betreffende Partij de geleden schade binnen tien (10) Werkdagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk meldt bij de andere Partij. De andere Partij heeft dan tien (10) Werkdagen de tijd om de schade, indien mogelijk, ongedaan te maken.

17. Overmacht

17.1  CM Tickets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming"). Onder overmacht wordt in dit verband tenminste verstaan: oorlog, brand, overstromingen, aardbevingen, epidemieën, embargo’s, overheidsingrijpen, stakingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in telecommunicatievoorzieningen van derden, niet of niet tijdige nakoming door toeleveranciers van CM Tickets of andere door CM Tickets ingeschakelde derden, evenals elke andere omstandigheid die CM Tickets redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd.

17.2  Indien CM Tickets door overmacht in de nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd, zal zij dit aan Klant kenbaar maken binnen tien (10) Werkdagen na de dag waarop de overmacht situatie is ontstaan.

18. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

18.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van twee jaar.

18.2  De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden, tenzij CM Tickets of Klant de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden vóór het einde van de betreffende periode.

18.3  Klant is nimmer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

18.4  Iedere Partij kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk via een aangetekend schrijven ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en - voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is - ook na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tien (10) Werkdagen wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, blijft tekortschieten in de nakoming.

18.5  Iedere Partij kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk via een aangetekend schrijven ontbinden:

a. indien de andere Partij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd of verleend, indien beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van de eigendommen van de andere Partij, indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de andere Partij zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante bedrijfsactiviteiten aan een derde overdraagt;

b. wanneer de overmacht situatie als bedoeld in artikel 17 langer dan twintig (20) Werkdagen heeft geduurd;

c. in geval een dergelijke beëindiging van overheidswege dan wel door wijzigingen van de voorwaarden van operator(s) wordt vereist.

18.6  Indien Klant op het moment van ontbinding als bedoeld in de artikelen 18.4 en 18.5 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Klant bewijst dat CM Tickets ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CM Tickets voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

18.7  Bepalingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Overeenkomst in stand. Tot deze bepalingen behoren onder meer de artikelen omtrent verrekening (12), geheimhouding & privacy (14), intellectuele eigendomsrechten (15), aansprakelijkheid (16), overmacht (17) en toepasselijk recht & geschillen (20) van deze Algemene Voorwaarden, alsmede dit artikellid en het vorige artikellid.

19.   Overdracht rechten en verplichtingen; onderaanneming

19.1  Klant is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder voorafgaande toestemming van CM Tickets geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, welke toestemming niet zonder redelijke grond zal worden geweigerd. CM Tickets is gerechtigd aan het verlenen van bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.

19.2 CM Tickets is gerechtigd haar uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande toestemming.

19.3  CM Tickets is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1  Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met CM Tickets en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één Partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdend met de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of deze Algemene Voorwaarden zelf, zullen - onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep - worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

21. Overige bepalingen

21.1  Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de andere Partij, die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, binden Partijen alleen indien ze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

21.2  Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn contactpersonen niet bevoegd.

21.3  Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en namens beide Partijen door de daartoe bevoegde personen zijn ondertekend. Een wijziging of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst.

21.4  Het nalaten door één van de Partijen om nakoming door de andere Partij van enige verplichting te verlangen, tast het recht om daarvan alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij schriftelijk uitdrukkelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

21.5  Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst e/of deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk onverkort van kracht. Partijen voeren over de nietige bepalingen overleg teneinde zo mogelijk een vergelijkbare en rechtens toelaatbare vervangende regeling te treffen.

21.6  Deze Overeenkomst leidt niet tot een joint venture of enig ander vennootschapsrechtelijk verband tussen Partijen.

21.7  Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, ongeacht of die schriftelijk dan wel mondeling tot stand zijn gekomen.

21.8  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant bij deze Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

Deel II      Gegevensverwerking

Dit Deel II beschrijft de verplichtingen van de Partijen met betrekking tot het Verwerken van Persoonsgegevens door CM Tickets in opdracht van Klant binnen het bereik van en in relatie tot de Overeenkomst. Artikel 28, derde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) legt bepaalde verplichting op aan Klant om ervoor te zorgen dat elke Verwerker die wordt ingeschakeld voldoende garanties biedt in de zin van Technische en Organisatorische Beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerking die zal plaatsvinden.

22. Definities en interpretatie

In dit Deel II zullen, tenzij anders aangegeven, de volgende termen de hiernavolgende betekenis hebben:

22.1   

Wetgeving inzake Gegevensbescherming: de Wetgeving inzake Gegevensbescherming van het land waarin Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd en elke andere Wetgeving inzake Gegevensbescherming die van toepassing is op de uitvoering van de Overeenkomst.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “Betrokkene”) die wordt verwerkt door CM Tickets als onderdeel van het leveren van de dienst voortvloeiend uit de Overeenkomst. Zakelijke contactgegevens van Klant vallen niet onder dit Deel II.

Verwerken/Verwerking: betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Technische en Organisatorische Beveiligingsmaatregelen: de maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

22.2  Verwijzingen in dit Deel II naar Wetgeving inzake Gegevensbescherming worden vervangen door verwijzingen naar nieuwe toepasselijke wetgeving die deze bestaande Wetgeving inzake Gegevensbescherming vervangt en/of wijzigt.

22.3  Ongeacht het bepaalde in dit Deel II heeft CM Tickets de mogelijkheid om niet-persoonlijke, ongeïdentificeerde gegevens of informatie die voortkomt uit het gebruik of de werking van de Diensten te verzamelen, samen te stellen en te analyseren inclusief maar niet beperkt tot: informatie met betrekking tot volumes, frequenties, ontvangers, ‘bounce-percentages’ of andere informatie met betrekking tot levering en het gebruik van Tickets die Klant, zijn Bezoeker of andere ontvangers ontvangen en gebruiken door middel van de Diensten. Voorgenoemde gegevens die door CM Tickets worden verzameld zijn uitsluitend eigendom van CM en deze gegevens mogen zonder kennisgeving aan Klant door CM Tickets worden gebruikt voor wettelijke en bedrijfsmatige doeleinden, op voorwaarde dat dergelijke gegevens alleen in geaggregeerde vorm (niet-identificeerbaar) worden gebruikt. De voorwaarden van dit Deel II zijn niet van toepassing op de voorgenoemde gegevens.

22.4  In het geval van tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van dit Deel II voorrang op de bepalingen van de Overeenkomst en Deel 1 van de Algemene Voorwaarden voor wat betreft het verwerken van Persoonsgegevens. Wanneer individuele bepalingen van dit Deel II ongeldig of niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van dit Deel II onverminderd van kracht.

23. Verplichtingen Klant

23.1 Instructies

23.1.1 Klant zal bij het gebruik van de Diensten handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, en alle instructies van Klant voor de Verwerking van Persoonsgegevens dienen dan ook in overeenstemming te zijn met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit en wettigheid van deze Persoonsgegevens en de middelen waarmee Klant deze Persoonsgegevens heeft verkregen.

23.1.2 Klant dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst een volledig, accuraat en actueel register bij te houden van het gebruik van de Diensten zoals vereist op grond van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Na redelijke schriftelijke kennisgeving zal Klant informatie verstrekken zoals gevraagd en/of vereist door een toezichthouder of andere bevoegde instantie. Klant dient (verifieerbare) toestemming van de Bezoeker te verkrijgen of de wettelijke grond kunnen bevestigen, inclusief een register van elke dergelijke toestemming en/of wettelijke grond, voor de Verwerking van de Persoonsgegevens van de Bezoeker.

24. Verplichtingen Verwerker

24.1 Instructies

24.1.1 CM Tickets zal de Persoonsgegevens te allen tijde Verwerken in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, dit Deel II en de Overeenkomst, en uitsluitend in overeenstemming met de Verwerkingsdoeleinden en verdere instructies van Klant binnen het bereik van de Overeenkomst.

24.1.2 In het geval dat CM Tickets verplicht is om Persoonsgegevens te Verwerken op basis van wet- en regelgeving zoals gespecificeerd in dit Deel II of de Overeenkomst, dient CM Tickets voor die doeleinden te worden beschouwd als een onafhankelijke Verwerkings-verantwoordelijke. Indien hier sprake van is zal CM Tickets de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen vóór de Verwerking, tenzij de wet dergelijke kennisgeving verbiedt.

24.2 Technische en Organisatorische Beveiligingsmaatregelen

24.2.1 Rekening houdend met de aard, omvang, context en doelen van de Verwerking, alsook de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft CM Tickets passende Technische en Organisatorische Beveiligingsmaatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen (waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde of onwettige Verwerking, verlies en beschadiging van gegevens, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens). Actuele informatie is te vinden op cm.com/about-cm/security-compliance/.

24.2.2 CM Tickets zal voortdurend de doeltreffendheid van de Technische en Organisatorische Beveiligingsmaatregelen testen, beoordelen, evalueren en waar nodig verbeteren ter beveiliging van de Verwerking.

24.3 Personeelsvereisten

CM Tickets waarborgt dat de tot het Verwerken van Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

24.4 Vertrouwelijkheid

CM Tickets zal Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. In het bijzonder zal CM Tickets Persoonsgegevens geleverd aan CM Tickets door, voor of namens Klant niet verstrekken aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Klant, behalve zoals voorzien en vereist voor de uitvoering van de Diensten voortvloeiend uit de Overeenkomst.

24.5 Rechten van de Betrokkene

24.5.1 Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Bezoeker heeft ingestemd met de Algemene Voorwaarden CM Tickets, zal CM Tickets de verzamelde Persoonsgegevens van Bezoekers ter beschikking te stellen aan Klant.

24.5.2 Indien Betrokkene een van zijn rechten die volgen uit de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wil uitoefenen (zoals bijvoorbeeld het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling, het recht op beperking van de verwerking, het recht op vergetelheid, het recht op dataportabiliteit, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering) en Klant ontvangt een dergelijk verzoek van de Betrokkene, dan kan CM Tickets - indien Klant CM Tickets daartoe opdracht geeft - Persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of blokkeren.

24.5.3 In het geval CM Tickets een dergelijk verzoek van een Betrokkene ontvangt zal het eerst de Klant op de hoogte stellen. Rekening houdend met de aard van de Verwerking zal CM Tickets, voor zover wettelijk toegestaan, de Klant bijstaan om te voldoen aan deze verzoeken. Redelijke kosten gemaakt door CM Tickets bij het assisteren bij de afhandeling van dergelijke verzoeken komen voor rekening van Klant.

24.6 Hulp bij naleving van Klant

CM Tickets zal de Klant verdere assistentie verlenen die redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de verplichtingen van de Klant op grond van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, ook met betrekking tot:     

a.   Een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (“Data Protection Impact Assessment”), door het verstrekken van informatie en medewerking die Klant nodig heeft bij het uitvoeren van een dergelijke beoordeling of nodig heeft voor periodieke toetsing om te beoordelen of de Verwerking van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze beoordeling;

b.   Voorafgaand overleg met een toezichthoudende autoriteit in geval Verwerking een hoog risico zou opleveren.

24.7 Naleving, informatie en audit

24.7.1 De certificeringen van CM Tickets, afgegeven door bevoegde instellingen, staan vermeld op de website van CM Tickets in de sectie Security & Compliance, welke informatie biedt over o.a. privacy en gegevensbeveiliging.

24.7.2 Klant heeft het recht om maximaal eenmaal per jaar een geaccrediteerde externe deskundige te benoemen om de procedures met betrekking tot de gegevensverwerking voor Klant te controleren. CM Tickets zal aan een dergelijke audit meewerken na een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving van niet minder dan tien werkdagen. Klant zal de tijd die door CM Tickets wordt besteed aan een dergelijke audit vergoeden volgens de dan geldende tarieven voor professionele diensten van CM Tickets, die op verzoek aan Klant ter beschikking kunnen worden gesteld. Voordat een dergelijke audit aanvangt, stellen de partijen in onderlinge overeenstemming de omvang, het tijdstip en de duur van de audit vast.

24.7.3 CM Tickets heeft het recht te verlangen dat de externe deskundige een geheimhoudingsverklaring ondertekent ten gunste van CM Tickets. Elk rapport en elke verklaring van de externe deskundige wordt aan CM Tickets ter beschikking gesteld. Klant draagt er zorg voor dat de audit de bedrijfsvoering van CM Tickets zo min mogelijk belemmert.

24.8 Vastlegging

CM Tickets zal een volledig, accuraat en actueel register bijhouden van Verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd namens zijn Klanten.

24.9 Gelieerde ondernemingen en Subverwerkers

24.9.1 CM heeft de mogelijkheid om zijn verplichtingen uit dit Deel II geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Gelieerde Ondernemingen. In deze context wordt onder “Gelieerde Onderneming” verstaan een juridische entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van CM. Er is sprake van "zeggenschap" indien meer dan 50% van het aandelenkapitaal, dan wel meer dan 50% van het geplaatst aandelenkapitaal (wat de houders het recht geeft te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of personen met soortgelijke functies) direct of indirect eigendom is van een rechtspersoon. CM Tickets en Gelieerde Ondernemingen zijn intercompany contracten aangegaan, op grond waarvan Gelieerde Ondernemingen die Persoonsgegevens verwerken waarborgen hanteren die in overeenstemming zijn met die van CM Tickets. CM Tickets is verantwoordelijk voor de naleving van dit vereiste door CM Tickets en Gelieerde Ondernemingen.

24.9.2 Klant erkent en stemt ermee in dat (a) Gelieerde Ondernemingen van CM Tickets als Subverwerkers kunnen worden aangesteld; en (b) dat CM Tickets en de Gelieerde Ondernemingen van CM externe (derde) Subverwerkers kunnen inschakelen bij de levering van de Diensten, op voorwaarde dat CM Tickets of de Gelieerde Onderneming van CM Tickets met elke Subverwerker een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten waarin waarborgen zijn opgenomen die met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens van Klant minstens hetzelfde niveau van beveiliging bieden.

24.9.3 CM Tickets is verantwoordelijk voor zijn Subverwerkers in dezelfde mate waarin CM Tickets verantwoordelijk zou zijn als zij de diensten van elke Subverwerker rechtstreeks zou uitvoeren onder de voorwaarden van de Overeenkomst.   

24.10 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

In geval een inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden zal CM Tickets:

(a) de Klant zonder onnodige vertraging (maar in geen geval later dan achtenveertig uur na het bekend worden van de inbreuk) op de hoogte brengen van de inbreuk.

(b) aan Klant redelijke medewerking en assistentie verlenen met betrekking tot acties die moeten worden ondernomen als reactie op een inbreuk in verband met Persoonsgegevens onder toepasselijke wetgeving, zoals Art. 33 (3) en 34 (3) AVG, inclusief met betrekking tot elke communicatie van de inbreuk aan de Betrokkene(n) en bevoegde autoriteiten.

CM Tickets zal een inbreuk in verband met Persoonsgegevens onmiddellijk onderzoeken en redelijke maatregelen nemen om de oorza(a)k(en) te achterhalen en herhaling te voorkomen. Indien informatie wordt verzameld of anderszins beschikbaar komt zal CM Tickets - tenzij dit wettelijk verboden is - aan Klant verstrekken: een beschrijving van de inbreuk, het type gegevens wat onderwerp van de inbreuk was en andere informatie waar de Klant redelijkerwijs om kan verzoeken. De Partijen komen overeen te goeder trouw de inhoud van eventuele publieke verklaringen of vereiste kennisgevingen voor de betreffende Betrokkene(n) en/of de relevante autoriteiten af te stemmen.

25. Vrijwaring

25.1 Klant vrijwaart CM Tickets voor alle aanspraken van Bezoekers die verband houden met het door Klant ten aanzien van Persoonsgegevens handelen in strijd met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Klant vrijwaart CM Tickets van claims en/of boetes door een toezichthoudende autoriteit voor welke CM Tickets aansprakelijk gesteld wordt, voortvloeiende uit het toerekenbaar niet nakomen van deze overeenkomst door Klant, alsmede verband houdende met toerekenbare overtreding door Klant van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. 

26. Opslag, bewaring en verwijdering van Persoonsgegevens

CM Tickets verwerkt en bewaart gegevens, inclusief Persoonsgegevens, in overeenstemming met Wetgeving inzake Gegevensbescherming. De gegevens, inclusief Persoonsgegevens, die worden verkregen van de Bezoekers bij het leveren van de Dienst, zullen worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met CM Tickets 's beleid voor gegevensbewaring. De Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het leveren van de Diensten onder de Overeenkomst en voor zover vereist onder toepasselijke wetgeving. CM Tickets de-identificeert of depersonaliseert gegevens in geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit resulteert in gegevens die geen persoonlijke gegevens of unieke ID's bevatten zodat deze niet gebruikt kunnen worden om later te verwijzen naar Persoonsgegevens waaraan de gegevens ooit waren gekoppeld.

27. Beschrijving van Verwerking

27.1 Aard en doel van de verwerking

CM Tickets verwerkt Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om de Diensten beschreven in de Overeenkomst uit te voeren en te leveren en zoals verder geïnstrueerd door de Klant bij het gebruik van de Diensten.

27.2 Categorieën van Betrokkenen

De Persoonsgegevens die worden verwerkt, hebben betrekking op de volgende categorieën van Betrokkenen:

(a)  (Potentiële) klanten van de Klant die een Ticket aanschaffen voor een Evenement;

27.3 Categorieën van Betrokkenen

Klant bepaald in zekere mate welke Persoonsgegevens door CM Tickets worden verzameld. De uiteindelijke omvang wordt door Klant en CM Tickets in onderling overleg bepaald en gecontroleerd en omvat mogelijk de volgende categorieën van Persoonsgegevens: voor- en achternaam, contactinformatie (adres, e-mailadres, telefoon), IP-adres.

27.4 Doelen van de Verwerking

De Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Levering van de Diensten zoals beschreven in de Overeenkomst, leveren van Ticket(s) aan de Bezoeker, behandeling van klachten en geschillen, het verstrekken van informatie aan autoriteiten, het voorkomen van fraude en criminele activiteiten op het platform van CM Tickets

Is this region a better fit for you?

Go